Viktor Ivanovich Patsayev 

wife: Vera Aleksandrovna Kryasheva
children: Dmitri V. * 23.09.1957
  Svetlana V. * 15.02.1962

close window